Lécfölött

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

1.Tárgy

A jelen Általános Szerződés Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a „LÉC FÖLÖTT®” Minősítési Rendszer kapcsán létrejött szerződéses kapcsolatot a Magyar Szabadidősport Szövetség megbízásából működő Minősítő Iroda és a Megrendelő (együtt Felek) között.

Az ÁSZF hatálya alá tartozik a minősítés során alkalmazott valamennyi dokumentum és az ezzel kapcsolatos levelezések. 

A Minősítő Iroda a mindenkor rá vonatkozó jogszabályok és szabványok szerint működik. Ennélfogva a Minősítő Iroda által kibocsátott tanúsítványt megszerezni szándékozó Megrendelőnek is kötelezettsége a Felekre vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak való folyamatos megfelelés.

2.Fogalmak

Megrendelő

Az a természetes vagy jogi személy, aki az általa megrendezésre kerülő sportrendezvény minősítésére vonatkozó szolgáltatást a Minősítő Irodától megrendeli és a minősítési díjat kiegyenlíti.

Gyakorlati kézikönyv

A szabadidősport területén a rendezvényszervezési tevékenységre iránymutatást adó kézikönyv, mely figyelembe veszi a jogszabályi és szakmai követelményeket, egységes rendszerbe foglalja és segít ellenőrizni azokat. A kézikönyv elemei a minősítési folyamat során megjelennek a lecfolott.hu weboldal egyes részeinél.

Logóhasználati szabályzat

A logóhasználati szabályzat a „LÉC FÖLÖTT®” logó használatára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó szabályozás, amely a www.lecfolott.hu weboldalról letölthető.

www.lecfolott.huweboldal

A „LÉC FÖLÖTT®” Minősítési Rendszer hivatalos webes kommunikációs és minősítést támogató eszköze (a továbbiakban: www.lecfolott.hu vagy honlap).

A honlap a Magyar Szabadidősport Szövetség tulajdona.

Tartalom

A honlapon található összes szöveges, grafikai, mozgó és állóképes híranyag, függetlenül azok letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon való elérhetőségétől.

Honlap használója

A honlapon található tartalmakat böngésző felhasználó egészen addig, amíg a minősítési eljárásban történő szándékát ki nem fejezi és a minősítési díjat meg nem fizeti.

Minősítő Iroda

A „LÉC FÖLÖTT®” Minősítési Rendszer működtetésére létrehozott szervezet. A szervezet feladatainak koordinálását a Magyar Szabadidősport Szövetség megbízásából a p2m Consulting Kft. végzi.

http://www.p2m.hu/

Partner neve: p2m Consulting Kft.

Elérhetősége: 1062 Budapest, Andrássy út 107.

Tel: 06 1 3229179

Bankszámlaszáma: 10700732-47864906-51100005

email: info_kukac_p2m.hu

Honlap üzemeltető

A Magyar Szabadidősport Szövetség megbízásából a Directinfo Kft.

http://www.directinfo.hu/

Üzemeltető neve: Directinfo Kft.

Elérhetősége: 1147 Budapest, Gyarmat utca. 99/b.

Tel: 06 1 273 1616 fax: 06 1 801 7095

email: iroda_kukac_directinfo.hu

Auditor

A Minősítő Iroda megbízásából a Certop Kft. biztosítja a helyszíni ellenőrzést végző személyeket.

http://www.certop.hu/

Partner neve: Certop Kft.

Elérhetősége: 1149 Budapest, Mogyoródi út. 32.

Tel: 06 1 4666093

email: info_kukac_hu.certop.com

3.A honlap Tartalom felhasználása

Médiafelhasználás

A honlap használója a Tartalmat a médiatájékoztatás keretei között, lényeges elemeinek és az abban szereplő tények megváltoztatása nélkül jogosult átvenni, továbbá a 3.1.1. – 3.1.3. pontokban felsoroltak betartásával – módosítani, kiegészíteni, ahhoz magyarázatot fűzni, továbbá sokszorosítani és terjeszteni.

A Tartalom promóciós vagy egyéb reklámcélú felhasználása, továbbá annak szoftveres vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele, az oldal tükrözése, szigorúan tilos.

A honlap szöveges tartalmainak felhasználása

A honlap használója kötelezi magát arra, hogy

 • a honlapról átvett és változatlan szöveggel vagy lényeges változtatás nélkül közölt anyag esetén a www.lecfolott.hu-t mint forrást feltünteti;
 • a honlapról átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre;
 • amennyiben a kiadott híranyaggal kapcsolatban a honlapon javítás, kiigazítás, pontosítás kerül kiadásra, vagy a híranyag a Minősítő Iroda által visszavonásra kerül, úgy mindezt a már átvett, közzétett, feldolgozott saját anyagában, szolgáltatási vagy publikálási felületén haladéktalanul javítja, kiigazítja, pontosítja vagy érvényesíti, a továbbiakban pedig az eredeti híranyagra nem hivatkozik, arra még áttételesen sem utal;
 • a hír javításának, pontosításának vagy visszavonásának elmaradása miatt, illetve a hírfeldolgozásból adódó – pl. címváltoztatás, átszerkesztés, stb. – harmadik féltől érkező megkeresés, panasz, vagy kárigény esetén maradéktalanul helyt áll, és elismeri, hogy a Tartalom szolgáltatójának, ill. a honlap üzemeltetőjének felelőssége ez esetekben kizárt;
 • a Tartalmat a jogszerű felhasználás keretein túl (a felhasználási platformon kívüli megjelenítés eseteitől eltekintve) részben vagy egészében nem tárolja,
 • adatbázist, archívumot nem képez, illetve azt nem teszi hozzáférhetővé.

A honlap állóképes tartalmainak felhasználása

A honlap használója kötelezi magát arra, hogy

 • a honlapról átvett fotókat a következő forrásmegjelöléssel közli: „fotós neve, lecfolott.hu”;
 • a fotó képaláírását csak a képpel együtt teszi közzé. A képpel nem illusztrálhat más hírt vagy szöveget abban az esetben, ha ez a kép eredeti mondanivalójával ellentétben áll;
 • a fényképfelvétel(eke)t harmadik fél számára továbbfelhasználásra nem adja tovább, a fényképfelvétel(ek)ből archívumot nem képez;
 • a fényképfelvétel(ek) és a kísérő szöveg(ek) mondanivalóját, tartalmát különösen annak szereplőit sem retusálással, sem vágással, sem számítógépes beavatkozással (pl. összemásolással), sem más módon nem változtatja meg, a közlés során pedig kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok [Horgony]  betartására;
 • kizárólag az azon szereplő forrásmegjelöléssel ad közre, azokból archívumot nem képez.

A honlap mozgóképes tartalmainak felhasználása

A honlap használójakötelezi magát arra, hogy

 • a honlapról átvett videókat a következő forrásmegjelöléssel közli: „forrás: www.lecfolott.hu”;
 • a videó aláírását csak a képpel együtt teszi közzé;
 • a videó(ka)t harmadik fél számára továbbfelhasználásra nem adja tovább, a videó(k)ból archívumot nem képez;
 • a videó(k) és a kísérő szöveg(ek) mondanivalóját, tartalmát különösen annak szereplőit sem retusálással, sem vágással, sem számítógépes beavatkozással (pl.összemásolással), sem más módon nem változtatja meg abban az esetben, ha ez a videó eredeti mondanivalójával ellentétben áll; a közlés során pedig kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok betartására.

Szabad felhasználás

A honlap használója a Tartalom tekintetében jogosult a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt) szerinti szabad felhasználásnak minősülő felhasználásra azzal, hogy a felhasználás valamennyi módja esetén a forrást és a szerző nevét a jelen „Általános Szerződéses Feltételek”-ben meghatározott módon köteles feltüntetni, a felhasználás a cél által indokolt terjedelmet nem haladhatja meg, továbbá a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

Szigorúan tilos a Tartalom hírügynökségi szolgáltatáshoz köthető közvetlen vagy közvetett felhasználása még abban az esetben is, amennyiben az a jövedelemszerzést közvetve sem szolgálja.

Tilos továbbá a Tartalom szoftveres vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele.

Jognyilatkozatok és vegyes rendelkezések

Minősítő Iroda fenntartja magának a honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.

Minősítő Iroda a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata során annak használóját ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. A honlap használója a honlapot kizárólag saját felelősségére használja.

Minősítő Iroda semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Tartalom a használó rendszerében kompatibilitási vagy más hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, honlap használót ért vélt vagy valós károkért, késedelemért Minősítő Iroda, illetőleg a Tartalom szolgáltatója nem tehető felelőssé.

Minősítő Iroda bármikor jogosult a jelen „ÁSZF” egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a honlap kezdőoldalán tájékoztatja a honlap használóit. Amennyiben a honlap használója a módosítást követően a honlap bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

Bármilyen jogsértés, vagy honlap használó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak megalapozott gyanúja esetén a honlap használója a szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen kizárható, továbbá vele szemben az Szjt. és más vonatkozó jogszabályok szerint eljárás indítható.

Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen „ÁSZF” nem szabályoz, a Szjt., a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatályos rendelkezései irányadóak.

4.  A Szolgáltatás

Általános feltételek

A minősítési eljárásban történő részvétel önkéntes.

A minősítés során Megrendelő a Minősítő Iroda rendelkezésére bocsátja a minősítéshez szükséges adatokat, melyek helytállóságáért, hiánytalanságáért felelősséget vállal, és azok változása esetén arról a Minősítő Irodát haladéktalanul tájékoztatja.

A minősítés a rendezvényt és nem a szervezőt minősíti.

A Minősítő Iroda pénzügyi, jogi, minőségügyi szervezői és tevékenységspecifikus (sport) szakértők bevonásával dolgozik, akiknek folyamatos képzéséről az egységes szemlélet kialakítása érdekében a Magyar Szabadidősport Szövetség folyamatosan gondoskodik.

Teljesítés

Regisztráció

A minősítési eljárásban történő részvétel regisztrációhoz kötött. A Honlap használója a honlapon történő regisztrációjával kimutatja szándékát a minősítési eljárásban történő részvételre. Regisztrációkor kötelezően megadandó adatok:

 • e-mail cím;
 • jelszó;
 • vezeték- és keresztnév;
 • cím;

Regisztrációt követően a Honlap használója beléphet a honlapra és ott rendezvény felvételét kezdeményezheti, mellyel megkezdődik a minősítési eljárás.

A rendezvény felvételi határideje a rendezvény kezdetét megelőző 30. nap.

Amennyiben a Honlap használója ennél később veszi fel a rendezvényt, akkor Minősítő Iroda felárat számít fel.

Minősítő Iroda jogában áll a rendezvény minősítését megtagadni, amennyiben a rendezvény felvétele 30 napon belül történik, ekkor a döntésről Minősítő Iroda a Honlap használóját írásban értesíti.

A rendezvény következő adatainak megadása szükséges:

 • minősítendő rendezvény neve,
 • helye,
 • időpontja,
 • típusa,
 • mozgásspecifikus, vagy egyéb témája (sportág).

A rendezvény alapadatainak megadását és mentését követően a Minősítő Iroda munkatársai a minősítési díjat tartalmazó díjbekérőt készítenek, mely minden esetben egyedi elbírálás alapján készül.

Minősítő Iroda elküldi a díjbekérőt a Honlap használója részére, aki az abban szereplő minősítési díjmegfizetésével válik jogosulttá a minősítési eljárásra, és azzal elfogadja az ÁSZF-et is (a Honlap használója a továbbiakban Megrendelő).

A minősítési díj beérkezésekor a Minősítő Iroda munkatársa Megrendelő felhasználói fiókját aktiválja, mellyel Megrendelő elérést kap az Önértékelő kérdőívhez és dokumentumokat tölthet fel.

Önértékelés

A minősítés első lépése az önértékelési kérdőív kitöltése. Ehhez kapcsolódik a szervezés során keletkezett összes adat, dokumentum (pl. engedély, szerződés, kalkuláció) feltöltése a honlapra. A honlapon megjelenő ellenőrző lista iránymutatást ad a szervezéshez szükséges dokumentumokról. A feltöltött anyagok alapján a Megrendelő folyamatosan ellenőrizni tudja saját munkáját és a rendezvény készültségi állapotát, be tudja szerezni, illetve el tudja készíteni a még hiányzó és szükséges iratokat.

A dokumentumok feltöltési határideje: a rendezvényt megelőző 3. munkanap.

A feltöltés elmulasztása a minősítési eljárásból történő kizárást vonhatja maga után.

Előminősítés

A rendezvény szervezési fázisának végén Megrendelő által kitöltött önértékelő kérdőívet és a feltöltött dokumentumokat a Minősítő Iroda munkatársa formailag, tartalmilag ellenőrzi, majd meghatározott paraméterek alapján értékeli a rendezvény szervezési szakaszát. A Minősítő Iroda munkatársa a kérdőív átnézése, ellenőrzése során megvizsgálja, hogy a kérdésekre adott válaszok helyesek-e, illetőleg értékelhetőek-e, a Megrendelő által megadott rá nem vonatkozó válaszok valóban kihagyhatóak-e az értékelésből. A Minősítő Iroda munkatársának ellenőrzése adott esetben változtathat az önértékelés eredményén, a minősítési folyamatban az ellenőrzés után validált eredmények számítanak bele az összesített értékelésbe.

Kötelezően elkészítendő dokumentumok:

 • költségvetés
 • versenykiírás
 • feladatterv
 • kockázati terv

Helyszíni ellenőrzés

A rendezvény lebonyolítása alkalmával a Minősítő Iroda szakértői a rendezvény helyszínén rögzítik az észrevételeiket, a tapasztalt jó gyakorlatokat és fejlesztendő területeket, kérdéseket tesznek fel, objektív bizonyítékokat gyűjtenek, és egy ellenőrző lista alapján értékelik a lebonyolítást, melyet szöveges értékeléssel is kiegészítenek. A Minősítő Irodának a Megrendelő biztosítja a helyszíni ellenőrzés feltételeit.

Elégedettségmérés

A rendezvény lebonyolítását követően akár még a helyszínen vagy később az internet segítségével Megrendelő begyűjti az ügyfél elégedettségmérésének adatait.  Az adatok származhatnak a rendezvényen résztvevő különböző célcsoportoktól és különböző szempontokat tartalmazhatnak.  Más adatok lehetnek érdekesek a látogatók, a résztvevők, a szponzorok, a média munkatársai, valamint a szolgáltatók visszajelzéseiből.

A begyűjtött információt Megrendelő dolgozza fel, annak kategóriánként feldolgozott összesítését feltölti a honlapra. Feldolgozás során legalább az alábbiakat értjük:

 • eredmények összesítése (statisztikai módszerek és szöveges válaszok)
 • alkalmazott módszer leírás és skála megadása
 • Megkérdezettek/válaszadók aránya

Elégedettségmérés adatainak feltöltési határideje: A rendezvényt követő legkésőbb 30 napon belül.

A Megrendelőnek a begyűjtött adatokat minimum 1 évre meg kell őrizni és kérésre a Minősítő Iroda rendelkezésére kell bocsátani ellenőrzés céljából.

Utóminősítés

A rendezvényről beérkezett értékelő, összefoglaló dokumentumok alapján, továbbá a rendezvényen és azt követően szerzett tapasztalatok figyelembevételével a Minősítő Iroda szakértője értékeli a rendezvényt. Az értékelés során egy ellenőrzési lista kitöltése szükséges, amely tartalmazza a sikeres rendezvény szükséges elemeit.

A rendezvény lépései során végzett ellenőrzések összesítése alapján megtörténik a rendezvény végső minősítése.

A Minősítő Iroda a „Döntési értesítő”-ben tájékoztatja a Megrendelőt. Amennyiben a rendezvény megfelelt a minősítési követelményeknek, a Minősítő Iroda kiállítja a „LÉC FÖLÖTT®” tanúsítványt.

Követelmények

 • A teljes minősítés súlyozott értékének a 60%-ot kell meghaladnia.
 • Minden minősítési szakaszban minimálisan 40%-os eredményt kell elérni.
 • Az értékelés során a kötelezően értékelésre kerülő dokumentumoknak meg kell lenniük.
 • Egyetlen kötelezően értékelésre kerülő dokumentum minősítése sem lehet 0 pontos.

Amennyiben egy rendezvény az előminősítés szakaszában nem teljesíti a minimális követelményeket, akkor a minősítési eljárás csak külön kérelem esetén folytatódik. A kérelmet írásban a Minősítő Irodának kell eljuttatni.

Visszajelzés

A Minősítő Iroda a teljes eljárást követően szöveges (szakmai értékelés) és számszerű értékelést ad az eljárás különböző fázisaiban elért eredményekről, majd az összesített eredmény függvényében, a fentiekkel összefüggésben, háromféle kimenete lehet a minősítésnek:

 • Amennyiben a rendezvény minősítése kiváló, arról Megrendelő arany fokozatú Tanúsítványt kap és jogosulttá válik az arany logó használatára;
 • Amennyiben a rendezvényminősítése megfelelő, arról Megrendelőezüst fokozatú Tanúsítványt kap és jogosulttá válik az ezüst logó használatára;
 • Amennyiben a rendezvényminősítése nem megfelelő, arról Megrendelőa minősítésben való részvételi igazolást kap az elért eredmény feltüntetésével, a logó használatára jogot nem szerez.

5. Megrendelő kötelezettségei

 • Megrendelő garantálja, hogy Minősítő Iroda auditorai és szakértői számára a mindenkori munka- és egészségvédelmi előírásoknak megfelelő körülményeket biztosít.
 • Megrendelőa helyszíni audit során a tőle telhető legjobban segíti a Minősítő Iroda munkatársát kérdések megválaszolásával, dokumentumok bemutatásával, illetve megtesz mindent annak érdekében, hogy az audit lebonyolítását megrendelői részről semmi ne hátráltassa, nehezítse, az esetleg felmerülő akadályokat elhárítsa.
 • Megrendelő teljesíti a fizetési kötelezettségét a 7. pontban meghatározottak szerint, és tudomásul veszi, hogy e kötelezettség felhívás ellenére való elmulasztása vagy hiányos teljesítése a szerződés végrehajtásának felfüggesztését, megszüntetését is maga után vonhatja. Éppen ezért Megrendelő vállalja, hogy esetleges fizetési nehézségeit haladéktalanul jelzi Minősítő Irodának egyeztetés céljából.

6. Minősítő iroda kötelezettségei

 • Minősítő Iroda vállalja, hogy a minősítést legjobb tudása szerint, pártatlanul és objektív módon, a vonatkozó jogszabályok és a Gyakorlati Kézikönyv előírásai szerint végzi. Megbízott auditorainak/szakértőinek teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
 • Minősítő Iroda vállalja, hogy a Megrendelő számára a Minősítési eljárásról tájékoztatást nyújt, és a szükséges adatok hiánytalan beérkezését követően a minősítési díjat tartalmazó díjbekérőt készít. Tájékoztatást nyújt továbbá a Megrendelő jogairól és kötelezettségeiről és a vele szemben támasztott követelményekről. Minősítő Iroda közvetlenül vagy a honlapján keresztül értesíti Megrendelőt a minősítési követelmények időközbeni változásairól.
 • Minősítő Iroda az auditfolyamatot dokumentálja, a dokumentumokat saját archívumában megőrzi a mindenkor érvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelően.
 • Jogszabályi előírás vagy a Megrendelőtől kapott ellenkező értelmű írásos és előzetes rendelkezés hiányában Minősítő Iroda a Megrendelőről vagy partnereiről harmadik személy részére információt nem ad ki. Minősítő Iroda a minősítési folyamat alatt tudomására jutott üzleti titkot bizalmasan kezeli és csakis a szolgáltatás teljesítéséhez használja fel.
 • A Megrendelőre vonatkozó, de nem a Megrendelőtől (pl. panaszostól, hatóságtól) származó információt Minősítő Iroda a vonatkozó előírások szerint, bizalmasan kezeli. Ha a Minősítő Irodát jogszabály vagy szabvány kötelezi valamely bizalmas információ kiadására harmadik félnek, akkor Minősítő Iroda a Megrendelőt tájékoztatja az előírásoknak megfelelően.

7.Fizetési feltételek

Megrendelő a díjbekérőben szereplő minősítési díjat 8 napon belül megfizeti a Minősítő Iroda 10700732-47864906-51100005 számú bankszámlaszámára. A szolgáltatás teljesítésének a minősítési eljárás lefolytatása számít, amelynek végén Tanúsítvány vagy részvételi igazolás kerül megküldésre Megrendelő részére.

8.A Tanúsítványról

A Minősítő Iroda a rendezvény Gyakorlati Kézikönyvben meghatározott követelményeinek való megfelelőségéről Tanúsítványt állít ki. A követelmények 80% feletti teljesítése esetén Megrendelő aranyszínű, míg 60 – 80% közötti teljesítése esetén ezüstszínű logóval ellátott Tanúsítványra jogosult.

A minősítés a tanúsítványon feltűntetett rendezvényről (esemény/év), de határozatlan időre szól, Megrendelő visszavonásig referenciaként használhatja azt. A Tanúsítvány használatára való jogosultság elvesztésének eseteit a Logóhasználati szabályzat tartalmazza.

9.Védjegyek és logók használata

A honlapon található valamennyi logó, védjegy, grafikai és arculati elem oltalom alatt áll, a jogok tulajdonosa a Magyar Szabadidősport Szövetség. A védett elem másolása, tükrözése, felhasználása ajelenfelhasználási feltételek 3.1.1. pontjában megfogalmazott forrás megjelölésére vonatkozó előírás kivételével tilos.

Minősítő iroda a „LÉC FÖLÖTT®” logó használatát a Tanúsítvány kiállításával engedélyezi az arra jogosult Megrendelő részére.A „LÉC FÖLÖTT®” logó használatára való jogosultság elvesztésének eseteit a Logóhasználati szabályzat tartalmazza.

A „LÉC FÖLÖTT®” logó – külön megállapodás hiányában – csak a Minősítő Iroda által megadott formában (alakkal, nagysággal, színnel) használható.

A „LÉC FÖLÖTT®” logó használatának jogszerűségéért a Tanúsítvány jogosultja felel. Ezért nem tehet semmilyen félrevezető nyilatkozatot a tanúsított státuszával kapcsolatban.

A „LÉC FÖLÖTT®” logó használataa Tanúsítvány visszavonásáig érvényes, amely egyben a használati jog megszűnését is jelenti.

A „LÉC FÖLÖTT®” logó Megrendelőáltali jogszerűtlen használata utóbbi következményeket vonhatja maga után: Minősítő Iroda felszólíthatja Megrendelőt a helytelen használattól való tartózkodásra, helyesbítések megtételére, visszavonhatja a tanúsítványt, kártérítést követelhet, nyilvánosságra hozhatja a helytelen használatot, illetve bírósághoz fordulhat.

Megrendelő nem hivatkozhat a minősítésre a minősítési rendszer hírnevét csorbítva, a közbizalmat megingatva.

10.Felelősség korlátozása

Minősítő Iroda kizárólag az eljárásrend szerinti teljesítésért vállal felelősséget, és felelősségét minden közvetett vagy közvetlen kárért a minősítési díj ÁFA nélkül számított mértékére korlátozza.

11.  Vis major

Megrendelő vis major esetén köteles arról a Minősítő Irodát haladéktalanul tájékoztatni. A honlapon Megrendelő jelezheti a vis major okát és a rendezvény adatainak módosítását kérheti. A kérelem elbírálását Minősítő Iroda munkatársa elvégzi, annak jogossága esetén a módosítási engedélyt megadja Megrendelőnek, aki ezt követően a rendezvény főbb adatait módosíthatja. (helyszín, dátum)

Ha Minősítő Iroda teljesítése rajta kívülálló ok (elháríthatatlan természeti jelenségek, háború, felkelés, lázadás, terrorista cselekmény, sztrájk stb.) miatt elmarad, Minősítő Iroda az elmaradt teljesítés következményeiért nem vonható felelősségre.

12.  ÁSZF módosítás

Az ÁSZF módosítására Minősítő Iroda egyoldalúan jogosult, azonban ez a módosítás a már megkötött szerződésekre csak akkor érvényes, ha Megrendelőa módosításról szóló tájékoztatás (e-mail, levél) dátumától számított 30 napon belül ellenvetést nem tesz. Ellenvetés esetén Minősítő Iroda és Megrendelő egyeztetnek, és az egyeztetést követően a Felek közötti viszonyt az egyeztetés eredményének megfelelően meghatározott Általános Szerződéses Feltételek szabályozzák. Az ÁSZF egyoldalú módosítására jogszabályváltozás esetén Minősítő Iroda a megkötött szerződésre tekintet nélkül jogosult, amennyibena módosítás a változásokat követi. Minősítő Iroda e jogát Megrendelő tudomásul veszi.

13.  Érvénytelenség

Az ÁSZF valamely pontjának érvénytelensége, vagy érvénytelenné válása nincs hatással a többi rendelkezés érvényességére.

14.  Panaszkezelés

A minősítési eljárás során Megrendelő panasszal élhet, melyet Minősítő Iroda számára írásban szükséges elküldeni. A panaszt Minősítő Iroda vezetője a bejelentés megérkezésétől számított legfeljebb 60 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről Megrendelőt írásban tájékoztatja.

15.  Jogi feltételek

Függetlenül a teljesítés helyétől, a felek nemzetiségétől, jelen szerződésre és jelen szerződéssel kapcsolatban létrejövő bármely más megállapodásra a magyar jog alkalmazandó. A szerződésekre, Tanúsítványokra irányadó nyelv a magyar. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezik. Ha az ilyen rendezés ésszerű határidőn belül nem vezetne eredményre, a jelen szerződésből eredő jogviták esetére a Felek a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján állapítják meg az illetékes bíróságot.

Jelen szerződés közzététele napján lép hatályba.

Budapest, 2016. október 21.

 

Salga Péter

Főtitkár

Magyar Szabadidősport Szövetség